Login:   Parol:  

СПОРТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

25.10.2013
1.jpg (198.88 Kb) 17 жовтня команди багатьох районів області та команда Вінницького фінансово – економічного університету взяли участь у легкоатлетичному кросі серед студентів ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації.
2.jpg (153.27 Kb)Під час змагань наші студенти були, наче справжня дружня сім`я, хвилювались та підтримували один одного.
3.jpg (137.24 Kb)Показали непогані результати, найкраще з команди пробіг Сергій Шевченко, який приніс нашій команді найбільшу кількість балів.4.jpg (161.88 Kb)
Хотілося б подякувати усім студентам, які брали участь у змаганнях, сподіваюся, що і надалі ми зможемо спробувати себе у різних видах спорту та будемо виборювати призові місця.

Викладач фізичного виховання
Коханко А.М.

Спортивна робота

5-kopiya.jpg (97.72 Kb)Спорт і молодь - поняття нероздільні. Колектив живе за принципом: «У здоровому тілі здоровий дух». Ця формула втілює ідею всебічно розвинутої особистості, в якій фізична досконалість органічно поєднується з високим рівнем інтелектуально-духовного розвитку.
Наш світ з початку свого існування докорінно змінився і постійно продовжує вдосконалюватись, набувати нового вигляду, разом із тим він вимагає від суспільства нових вмінь та навичок, тому суспільство постійно повинно вдосконалюватися та надавати нових знань підростаючому поколінню. З розвитком технічного прогресу відбулася докорінна перебудова нашого суспільства, на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищені вимоги до їх освітнього рівня та професійної майстерності, володіти широким політехнічним кругозором.
Сучасна освіта повинна мати випереджальний характер, забезпечувати можливість для духовного,інтелектуального та фізичного розвитку усіх громадян України. Науковими дослідженнями доведено,що систематичні заняття фізичними вправами підвищують нервово психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують розумову працездатність на оптимальному рівні, сприяють успішності студентів.
У статті 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» сказано, що фізична культура є складовою частиною загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.
Фізична культура виникла одночасно із загальною культурою на ранніх ступенях розвитку цивілізації. На перших порах засоби фізичної культури відбивали матеріальний рівень життя людини. Випливали, як правило, з природних форм руху ( ходьби, бігу по пересічній місцевості, кидання каміння і палок, стрибків, плавання, тощо) і використовувались, головним чином, для підготовки людей до існування.
З розвитком суспільства та матеріальних цінностей розвивається як загальна,
так і фізична культура. При цьому ступінь розвитку однієї значно позначаються на виваженість іншої. Водночас з розвитком суспільства фізична культура відгалужується в самостійну галузь. Уже в первісному суспільстві вона набуває цілеспрямованого характеру і використовується для підготовки до виконання окремих видів діяльності. У цей час виникає й один з основних її компонентів – фізичне виховання, метою якого було розвиток рухових якостей, морально- вольових, розумових та інших здібностей, а також професійно-прикладних навичок тощо.
На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура - це самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним чином, на зміцнення здоров’я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах діяльності.
У своїй основі фізична культура, як і кожна із видів культури, має духовну і матеріальну форми вираження. Її духовна сторона проявляється у зростанні загального інтересу людини, у зміні її психоемоційного стану, розумових здібностей, у надбанні науково – теоретичних знань в галузі фізичної культури та спорту, інших гуманітарних та біологічних наук та їх раціональне використання в повсякденному житті.
Основними показниками розвитку фізичної культури на даному етапі розвитку нашої держави, як сказано в другій главі Закону України « Про фізичну культуру і спорт», є рівень здоров’я, фізичний розвиток та підготовленість різних верств населення; ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності; рівень розвитку системи фізичного виховання; рівень розвитку самодіяльного масового спорту; рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами; рівень впровадження у фізичну культуру досягнень науково-технічного прогресу; відображення явищ фізичної культури в засобах масової інформації, у творах мистецтва та літератури; матеріальна база; рівень спортивних досягнень.
Згідно з функцією впливу фізичного виховання на людину розрізняють дві її пов’язані сторони: фізичну освіту і фізичне вдосконалення організму, які здійснюються за допомогою розвитку фізичних якостей.
dsc00623.jpg (105.74 Kb)
Фізичне вдосконалення характеризується станом здоров’я та всебічним розвитком людини, до якого відноситься стан розвитку фізичних якостей та формування рухових умінь і навичок, загальний рівень працездатності, морфо-функціональні зміни організму і його окремих систем і органів, засвоєння спеціальної системи знань. У практиці фізичне виховання дуже часто носить професійно-прикладний характер, тобто спрямоване на певну трудову діяльність.
Особливого значення набувають заняття фізичною культурою і спортом на сучасному етапі у зв’язку з обмеженням рухової активності, з витісненням з нашого життя м’язових зусиль, що поруч з нервовими напругами, стресовими ситуаціями, надлишковою вагою та іншими факторами сприяють розвитку різних захворювань, особливо серцево-судинних і нервових. Виявлено, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню хвороб, покращують імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій всіх систем і органів людського організму. Заняття фізичними вправами покращують процес компенсаторно-пристосувальних реакцій організму під час старіння, є запобіжним засобом його перебігу, сповільнюють інволюції дихальної системи і цим самим продовжують життя і творчу активність людини.
Освітянська сторона спрямована, перш за все, на засвоєння теоретичних знань у галузі фізичного виховання та спорту, оволодіння руховими уміннями і навичками, які необхідні в житті, та використання їх у практичній діяльності. Це знання про розвиток фізичної культури та спорту, їх вплив на організм людини і різні сторони діяльності, це усвідомлене засвоєння рухових умінь і навичок, їх застосування у житті.
Виховна сторона всебічно гармонійного розвитку забезпечує соціальне формування особистості відповідно до соціального стану суспільства. Сюди відноситься патріотичне, морально - вольове, естетичне виховання.
Під час занять фізичними вправами та спортом розвиваються такі якості як сила волі, сміливість, самовладання, рішучість, упевненість у своїх силах, витримка, дисципліна, підпорядкування своїх вчинків меті команди і колективу, вольові зусилля подолання втоми на тренувальних заняттях та змаганнях, подолання різних труднощів.p4022705.jpg (39.43 Kb)
Організація навчального процесу у Вінницькому фінансово-економічному університеті з дисципліни «Фізичне виховання» проводиться у відповідності Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства освіти,науки молоді та спорту. Вони конкретизують і доповнюють зміст базової навчальної програми з фізичного виховання. Ціль і завдання фізичного виховання полягає у підвищенні функціональних можливостей організму засобами фізичної культури; в сприянні всебічного гармонійному розвитку, відмові від шкідливих звичок, покращенні розумової і фізичної працездатності; у формуванні думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичного самовдосконалення та здорового способу життя; в отриманні студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновленні здоров’я та підвищенні професійної працездатності; у використанні засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;оволодінні методами визначення фізичного стану та самоконтролю;у вихованні організаторських навичок, особистої гігієни та загартування організму; в умінні складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; у вихованні патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей; в удосконаленні спортивної майстерності студентів, що займаються обраними видами спорту. p4022731.jpg (54.37 Kb)
При проведенні занять з фізичного виховання використовуються різні форми організації навчально-виховного процесу: це обов’язкові заняття з фізичної культури, що проводяться за розкладом, це самостійні заняття студентів у групах здоров’я та спортивних секціях міста. Заняття проводяться в супроводі музичного забезпечення, що позитивно впливає на емоційний стан студентів, на покращення засвоєння матеріалу та покращення свідомого ставлення до процесу фізичного виховання.
До занять фізичним вихованням залучено всіх студентів 1-3 курсів денної форми навчання. Відвідує заняття з фізичної культури 437 студентів. В спортивних секціях ВФЕУ займається 30 студентів, в спортивних секціях та спортивних клубах міста займається 24 студента з таких видів спорту як: спортивні ігри, різні види єдиноборств, легкої атлетики, туризму. Студенти ВФЕУ в складі збірних команд Вінницької області приймають участь в чемпіонатах України з різних видів спорту та займають призові місця. Це студенти: Ільчук Олексій (група 31-ЕФ) та Цюнько Оксана (група 2-ЕПК-Ю) з легкої атлетики, Літвін Петро ( група 31-ЕК) з туризму, Антонюк Андрій (група 2-ЕПК-Е) з таеквондо, Гребенюк Ярослав (група 73-ЮП) з футболу.
Проводиться спортивно-оздоровча робота відповідно до вимог навчальної роботи та нормативних документів щодо фізичного виховання. Спортивно- масова робота університету багатогранна, потребує немало зусиль в організаційному плані, проте наша студентська молодь активна. Згідно з планом спортивно-масової роботи на 2011-2012 навчальний рік організовуються та проводяться спортивні змагання серед студентів з таких видів спорту: легка атлетика (вересень), в бігу на 100м серед юнаків переможцями стали: 1 місце виборов Ільчук Олексій студент групи 31-ЕФ, 2 місце зайняв Леонті Віталій (група 4-ЕПК), 3 місце зайняв Бурлака Сергій (група29-ЕК). Серед дівчат 1місце зайняла Блага Олена (група 31-Е), 2 місце за Суходольською Олександрою (група 8-ЕПК-Е), 3 місце посіла Котвіцька Галина ( група 7-ЕПК). В бігу на 1000м переможцями стали : 1 місце виборов Герасименко Денис (група 52-Бе), 2 місце за Новіцьким Ігорем (група 31-ЕФ), 3 місце зайняв Жовмір Констянтин (група 4-ЕПК). В турнірі з шахів та шашок (жовтень) переможцями стали: шахи-1місце серед юнаків зайняв Стахміч Євген (група 24-ЕФ), 2 місце - Вітвіцький Олег (група 29-ЕК), 3 місце посів студент Ковальчук Богдан (група 29-ЕК). В змаганнях з шашок 1 місце виборов Маліцький Віталій (група 24- ЕФ), 2 місце посіли студенти Герасименко Денис (група 31-ЕК) та студент групи 29-ЕК Зайцев Арсеній, 3 місце зайняв студент групи 79-ЮП – Загарієм Юрієм. Змагання із силової гімнастики (жовтень), до програми яких входить у юнаків підтягування із вису на високій перекладині 1 місце зайняв Стахміч Євген (група 24-ЕФ), 2 місце – Мельник Володимир (група 54-БЕ), 3 місце –Ішенко Ігор (група 48-МЕ). При виконанні вправи піднімання тулуба в сид з положення лежачи руки за голову серед дівчат переможцями стали: Українець Олена (група 50-БЕ) та Отаманенко Марія (група 24- ЕФ). В змаганнях з настільного тенісу (листопад) переможцями стали юнаки: Супруга Максим (група 4-ЕПК-Ю), Прокопчук Ігор (група 40-МЕ), Андрієвський Богдан (група 2-ЕПК-Е), серед дівчат : Мануїлова Валентина (група 2-ЕПК-ме), Вогнева Юля (група 50-БЕ), Калітник Ліля (група 79ЮП). Заплановано змагання з баскетболу (лютий), волейболу (березень), футболу (квітень). Переможці змагань нагороджуються дипломами та грамотами. Студенти університету в складі збірних команд беруть участь в змаганнях серед вищих навчальних закладів. armrestling-1.jpg (1.53 Kb)
Бібліотека університету забезпечена спеціальною навчально-методичною літературою для підготовки з теоретичних питань з курсу фізичного виховання.
Потрібно відмітити, що важливою умовою організації та проведення навчально-виховної роботи з фізичного виховання, організації оздоровчо-спортивної роботи є наявність спортивно-матеріальної бази. Введено в дію навчально-тренувальний комплекс університету, який використовується як для проведення навчальних занять, так і для організації фізкультурно-оздоровчої роботи. До спортивного комплексу входить: спортивний ігровий зал, два тренажерних зали (1 – для юнаків, 1 – для дівчат),два зали для гри в настільний теніс, гімнастичний зал. Спортивний майданчик складається: з бігової доріжки довжиною 360 метрів, футбольного поля, двох волейбольних площадок, двох баскетбольних площадок, площадки для гри в ручний м’яч.