Login:   Parol:  

Організаційно-методичний відділ

lopatyk.jpg (8.02 Kb)ЛОПАТЮК РУСЛАНА ІВАНІВНА, начальник організаційно-методичного відділу, к.е.н.


Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету. Створений для координації методичної роботи на кафедрах університету.

Робота методичного відділу спрямована на реалізацію основної мети в області якості – створення єдиного інформаційно-методичного простору, сприяючого розвитку і вдосконаленню системи освіти в університеті.

Основні завдання, які вирішує організаційно-методичний відділ у своїй повсякденній роботі:
 реалізація принципу модернізації освіти;

 визначення основних напрямів методичної роботи і єдиного підходу до вирішення навчально-методичних питань в університеті з урахуванням досягнень вищої школи і відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання відповідно до вимог багатоступеневої підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
metodotdel.jpg (.6 Kb)


Важливими напрямками роботи відділу є:
 надання консультативної допомоги у формуванні навчально-методичного комплексу дисциплін за навчальними планами;

 проведення аналізу забезпеченності дисциплін навчальною та методичною літературою;

 формування плану видання навчально-методичних матеріалів.

 контроль якості методичного забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів;

 організація навчально-методичної роботи на основі прогресивних методів і форм викладання, застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань;

 організаційне та методичне супроводження акредитації напрямів підготовки та спеціальностей університету;

 впровадження у навчальний процес методичних рекомендацій Вченої ради та Методичної ради університету;

 контроль виконання планів методичної роботи кафедр;

 забезпечення підвищення педагогічної майстерності викладачів шляхом організації Школи педагогічної майстерності, де читаються лекції; семінари, тренінги, що передбачає застосування інноваційних технологій викладання у вищій школі;

 методичне керівництво щодо проведення державних екзаменів, захистів дипломних проектів (робіт), бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт;

 визначення рейтингу професорсько-викладацького складу кафедр університету.

 удосконалення «технології» проведення поточного і підсумкового контролю та формування критеріїв оцінювання знань;

 проведення методичних семінарів та конференцій в університеті.
metodotdel-2.jpg (68.25 Kb)

За останні роки організаційно-методичному відділу вдалося суттєво підвищити рівень методичного забезпечення навчального процесу. Зокрема, здійснено перехід на кредитно-модульну систему оцінки знань студентів; скорочено аудиторне навантаження студентів і зроблено наголос на їх самостійній роботі; вдосконалено планування підготовки методичних вказівок; створена електронна база навчально-методичного забезпечення усіх дисциплін і проводиться постійний моніторинг цієї бази; стало регулярним проведення науково-методичних семінарів і конференцій, видавництво навчальних посібників, в т.ч. з грифом МОН.