Login:   Parol:  

SAMPLES OF DIPLOMAS

According to the current legislation of Ukraine, in particular, the Law of Ukraine "On Higher Education", the university, regardless of the form of ownership, has the right to issue documents on higher education of a state standard (state diploma), only in accredited areas of training (specialties) of the corresponding educational qualification level. Graduates from private universities receive a Ukrainian state diploma. Accordingly, when continuing education or employment abroad diplomas of all universities of Ukraine have the same force as determined by the agreements of Ukraine on the mutual recognition of education documents and local rules of the country in which this diploma is presented.

..

Інформація про навчальний відділ

До складу навчального відділу ВФЕУ входять:
musienko.jpg (6.54 Kb)
Мусієнко О.Л. - начальник навчального відділу;

y-0d4bbfad.jpg (39.18 Kb)
Мартюк Л.В. - ст. інспектор навчального відділу;

serzh-372.jpg (71 Kb)
Савчук О.А. - ст. інспектор навчального відділу;


Навчальний відділ є структурним підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету, що проводить планування, організацію та управління навчальною діяльністю, впроваджує в діяльність підрозділів університету нові підходи до організації навчального процесу, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчальної роботи.
У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови" та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету та наказами ректора.
Робота навчального відділу здійснюється відповідно до плану роботи, який щорічно затверджується до початку навчального року, розробляються робочі навчальні плани та розклад занять за спеціальностями, формуються обсяги навчального навантаження кафедр та контроль розподілу його між викладачами.
Головним завданням навчального відділу є організація навчального процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтація на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, а також:
- впроваджуються у навчальний процес новітні технології навчання студентів відповідно до вимог багатоступеневої підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу;
- здійснюється збір інформації і створюються бази даних контингенту;
- контролюється відвідування занять студентів;
- контролюється хід навчального процесу, в тому числі рубіжний контроль знань
- готуються розклади модулів, тестів, іспитів і заліків;
- досліджується та аналізується навчально-виховний процес з метою його вдосконалення;
- організовується облік і обробка статистичних даних по контингенту студентів в університеті та звітується по них перед Міністерством освіти і науки України;
- контролюється рух контингенту, в тому числі поновлення, переведення, зарахування,
академічні відпустки, з поквартальним звіренням даних.
Навчальним відділом:
1. Забезпечується складання документації за спеціальностями університету;
2. Проводиться реєстрація листування та облік вхідної, вихідної документації;
3. Складається документація, необхідна для організації сесій;
4. Ведеться книга складання іспитів і заліків у період екзаменаційної сесії;
5. Контролюється виконання розкладу сесії та оформлюється навчальна документація (екзаменаційних і залікових відомостей ).
6. Проводиться звірка записів у екзаменаційних, залікових відомостях у залікових книжках та індивідуальних планах студента.
7. Здійснюється збір інформації для навчальних карток студентів.
8. Оформляються:
- навчальні картки студентів;
- перевідні справи студентів;
- дипломи молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, студентських квитків та академічних довідок;
9. Видаються довідки про навчання в навчальному закладі для надання їх студентами в державні органи, установи, і т.п.;
10. Надаються проекти наказів по студентському контингенту для відділу кадрів;
11. Здійснюється підготовка документації по організації навчального процесу, проводиться підготовка проектів наказів про формування складу ДЕК, складання та затвердження розкладу роботи ДЕК;
12. Забезпечується розподіл аудиторного фонду для проведення навчальних занять, та координується необхідне переміщення студентів і викладачів.
13. Координується робота старост навчальних груп, здійснюється контроль за веденням журналів навчальних груп.
14. Надається роз'яснення студентам і викладачам за розкладом занять (його зміні) і з питань навчального процесу.
15. Готуються необхідні документи на запит бухгалтерії, відділу кадрів, інших підрозділів навчального закладу.
16. Здійснюється контроль за виконанням затверджених розкладів навчальних занять, модулів, тестів, іспитів і заліків.