Login:   Parol:  

Regulations on Economics and Law College

Положення про Коледж
polozhennya-pro-koledge_18 (n/a)

Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет»

Місцезнаходження коледжу: м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-а, корпус №3, тел./факс (0432) 53-47-27

Керівництво коледжу

bilokony.jpg (23 Kb)

П.Г. Білоконний – директор коледжу; доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Української академії наук національного прогресу

litinska.jpg (4.52 Kb)

А.М. Літинська – заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи

Створення коледжу


З метою поєднання загальної середньої та професійної освіти, забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії, у 2007 році на базі Вінницького фінансово-економічного університету був створений Економіко-правовий коледж.
Економіко-правовий коледж - є невідокремленим структурним підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету, який провадить освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; дає поглиблену економіко-правову орієнтацію спеціально відібраній обдарованій молоді.
kolledg.jpg (51.63 Kb)

Структура коледжу


Структурним навчально-методичним підрозділом коледжу, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін є циклова комісія.
Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують сім циклових комісій:
випускова циклова комісія з юридичних дисциплін;

випускова циклова комісія зі спеціальності «Організація виробництва»;

випускова циклова комісія зі спеціальності «Фінанси і кредит»;

випускова циклова комісія зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»;

циклова комісія з гуманітарних дисциплін;

циклова комісія з природничо-математичних дисциплін;

циклова комісія з соціально-економічних дисциплін.
kolledg2.jpg (86.19 Kb)
У їх штаті 64 викладачі, з них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 10 осіб, педагогічне звання «викладач-методист» - 2 особи, педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 особи, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 11 осіб, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 13 осіб, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 28 осіб.
Викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

Основні напрямки діяльності Коледжу:
За наданими ліцензіями Коледж здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
освітній рівень - повна загальна середня освіта;
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямами:
Напрям підготовки 0304 «Право»
спеціальність 5.03040101 «Правознавство»
Напрям підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування»
спеціальність 5.09060101 «Організація виробництва»
Напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»
спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»;
спеціальність 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

Коледж по акредитованим спеціальностям має право видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка та атестату про повну загальну середню освіту.
З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань Коледж здійснює цільову підготовку студентів з наступним їх навчанням у Вінницькому фінансово-економічному університеті за узгодженими навчальними планами.
Термін навчання в Коледжі складає:
за напрямом підготовки 0304 «Право»:
денна форма навчання:
на основі базової загальної середньої освіти(9 класів) – 4 роки;
на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) – 3 роки;
заочна форма навчання:
на основі базової загальної середньої освіти(9 класів) – 5 років;
на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) – 4 роки
за напрямом підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» денна форма навчання:
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки;
на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки.
за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки;
на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки.
Організація навчально-виховного процесу в Коледжі:
Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, правовій, соціально - економічній, науково - природничій сферах;

інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості. Викладацький склад постійно працює над формуванням в студентів уміння аналізувати матеріал, робити висновки й узагальнення; успішно застосовується диферинційований підхід до навчання, впроваджуються інтерактивні форми навчання, що особливо активізує діяльність студентів. На етапі закріплення нових знань педагоги використовують навчальні завдання різного рівня склалності: репродуктивні, продуктивні, проблемні. В цілому, організація навчального процесу в Коледжі спрямована на задоволення потреб студентів у пізнавальній діяльності, спілкуванні, самоутвердженні.
kolledg3.jpg (103.12 Kb)

Навчальний процес в Економіко-правовому коледжі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

В Коледжі організована кабінетна система навчання з використанням кабінетів університету. Відповідно до робочого навчального плану з метою активізації навчально-виховного процесу укомплектовані навчальні кабінети з української мови та літератури, основ економіки, математики, інформатики, англійської мови, кабінет історії та права та кабінет захисту Вітчизни і медико-санітарної підготовки. Предметні кабінети укомплектовані необхідним навчально-методичним матеріалом, різними видами наочності та демонстрації. Широко застосовується використання ТЗН та комп’ютерної техніки в процесі навчання.

Для організації культурно-масової та фізкультурної роботи Коледж має розвинуту матеріально-технічну базу, а саме: актовий зал площею 429 м2, пристосований спортивний зал – 844 м2, спортивний майданчик, який включає в себе футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчик, перекладини, бігові доріжки.

Система планування та організація виховної роботи в Коледжі спрямована на різні напрямки: національне і патріотичне виховання студентів, моральне та громадянське виховання, художньо-естетичний напрямок виховання, сприяння творчому розвитку особистості, формування здорового способу життя, фізичний розвиток та підвищення рівня культури, правове виховання, трудове виховання, екологічне виховання, робота з батьками.

У формуванні та розвитку особистісних якостей студентів, приймають участь всі працівники Коледжу: адміністрація, педагоги, завідувач медичним пунктом, технічні працівники.

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти


Рейтинг студентів reiting (134.17 Kb)
reiting_2 (n/a)
reiting_3 (130.58 Kb)

Річний звіт про діяльність коледжу

Річний звіт


Звіт ЦК з юридичних дисциплін zvit (119.01 Kb)