Login:   Parol:  

Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУМолодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Особи, які мають базову середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійної програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

ПРАВО

pravozn11.jpg (28.69 Kb)
Сьогодні без належного рівня юридичних згань і навичок неможлива свідома участь громадян у суспільному та державному житті. Система юридичної освіти передбачає отримання студентами загальноосвітньої, юридичної, прикладної підготовки, побудована з орієнтацією на професійну майстерність юриста.

Програми професійного спрямування:
 право;
 правознавство;
 митна діяльність.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням
 сучасних комп'ютерних технологій та іноземної мови.

Випускники можуть працювати
судові та правоохоронні органи, установи та органи юстиції, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичні служби підприємств (торговельні підприємства, промислові підприємства, підприємства сфери обслуговування).

Випускники є провідними фахівцями в галузях надання інформаційних послуг; діяльності у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльності головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльності охоронних служб та проведення розслідувань; державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування; діяльності у сфері юстиції та правосуддя; діяльності у сфері охорони громадського порядку та безпеки; діяльності організацій промисловців і підприємців, професійних організацій та можуть займати посади:
Органах правосуддя:
завідувач канцелярії районного, міського, обласного суду, секретар суду, секретар судового засідання, судовий виконавець, спеціаліст І та ІІ категорії арбітражного суду;
 Органах виконавчої влади:
- секретар сільської ради,
- інспектор приймальних, загальних і інших відділів,
- виконавчих комітетів рад,
- секретар-референт;
 Установах юстиції:
- спеціаліст І та ІІ категорії органів ЗАГСУ,
- консультант нотаріальної контори,
- завідувач канцелярії президії колегії адвокатів,
- архіваріус;
 Органах внутрішніх справ:
- молодший слідчий,
- інспектор митної служби ІІІ рангу,
- старший інспектор паспортної служби;
 Юридичній службі народного господарства:
- юрисконсульт,
- претензіоніст,
- інспектор з кадрів,
- секретар-референт,
- завідувач канцелярії установи, організації, фірми.

За бажанням випускники відповідно до угоди можуть продовжити своє навчання для здобуття вищої кваліфікації – бакалавр - в Економіко-правовому коледжі ВФЕУ, спеціаліст, магістр – у Харківському університеті економіки та права, Київському університеті права, Національному університеті внутрішніх справ, Одеській національній юридичній академії та інших ВНЗ.
yup.jpg (6.98 Kb)
yup1.jpg (199.37 Kb)

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


ek_grs_m_s-1.jpg (146.35 Kb)

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ


Фахівець з інформаційної діяльності підприємств, призначений для створення програмного забезпечення, роботи з базами даних в сфері економіки, статистики, організації та управління, бухгалтерського обліку, дослідження ринку, організації та керівництва інформаційними службами та системами в економіці. Фахівець може працювати на підприємствах, вустановах та організаціях усіх галузей різних форм власності, а також в органах державного управління.

Наші випускники з інформаційної діяльності підприємств мають можливість працювати в наступних сферах:
адміністратор бази даних, доступу, задач; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерних комунікацій, аналітик комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, розробник обчислювальних систем;
Консультант (фахівець) з ефективності підприємств, інженер з організації керування виробництвом;
Економіст, економіст інформаційно-обчислювального центру, консультант з економічних питань, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст з планування, економіст з фінансової роботи;
Економіст-математик; економіст-аналітик, інформаційний аналітик, системний аналітик, програміст-аналітик, розробник інформаційних систем, інженер із супроводу програмного забезпечення, фахівець з систем захисту інформацій та програм, менеджер з інформаційних технологій, інформаційний менеджер, менеджер проекту, адміністратор мережі;
Керівник підрозділу комп’ютерних послуг, керівник підприємства, фірми, економічної служби, обчислювального центру, головний спеціаліст із впровадження нової техніки й технологій,
викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації, професіонал в галузі економіки та інформатики.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Економічна кібернетика»

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


Фахівець з фінансів повинен бути готовим до активної творчої професійної і соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової економіки, мати розвинені аналітичні здібності для здійснення ефективної управлінської діяльності, мати широкий світогляд, здатність до зваженого ризику, високорозвинене відчуття реальності. Ініціативність та наполегливість, вміти приймати та реалізовувати рішення в умовах невизначеної інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу, поєднувати високий професійний рівень із здатністю до активного ділового спілкування та підприємництва, аналізувати свої можливості та поновлювати знання.

Наші випускники з фінансів мають можливість працювати в наступних сферах:
Керівник підприємства (фірми), керівник фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних управлінь (служб), фірм та організацій (бірж, страхових агентств, інших комерційних структур); економіст ІІ категорії, старший економіст з фінансової роботи, викладач-стажист, методист; брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, маклер біржовий, агент страховий, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
Кредитний інспектор, інспектор обмінного пункту, інспектор-ревізор, молодший державний інспектор, ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий, інспектор з експорту тощо.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Фінанси»
fbs_m_s-1.jpg (261.73 Kb)

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


Діяльність молодшого спеціаліста полягає в оволодінні сучасними методами, формами здійснення виробничої діяльності, набутті практичних і організаторських навичок з управління бізнесом, формування на базі здобутих знань вміння і навичок прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах.

Випускники спеціальності «Організація виробництва» можуть працювати в функціональних підрозділах підприємств, малих підприємствах та інших структурах різних форм власності:
Помічники керівників: референт з основної діяльності, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
Технічні фахівці в галузі управління: інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності, фахівець;
Технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки: диспетчер, диспетчер виробництва, технік з праці, техник з підготовки виробництва;
Службовці на складах: агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції;
Секретарі адміністративних органів: інспектор з контролю за виконанням доручень;
Агенти із зайнятості і трудових ресурсів: інспектор з кадрів, організатор з персоналу.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Менеджмент»

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ


Бухгалтер сьогодні – це високоосвічений фахівець, компетентний у проектуванні інформаційних систем, аналізі складних господарських операцій, який вміє інтерпретувати та аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати поради щодо прийняття управлінських рішень.
Закінчивши університет, випускники можуть працювати в
 контрольно-ревізійних органах:
- бухгалтером,
- інспектором-ревізором.
 органах податкової інспекції та податкової міліції:
- інспектором, податковим інспектором,
- бухгалтером, ревізором.
 в службах народного господарства - на підприємствах, фірмах, в банках, страхових, проектних організаціях, установах різних форм власності та корпораціях, спільних акціонерних підприємствах, товариствах.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування»