Login:   Parol:  

JOURNAL OF GENERAL DELIVERY

15.04.2014
regionalna-biznes-ekonomika-ta-upravlinnya.jpg (103.37 Kb)According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 455 dated April 15, 2014 "On Approval of Decisions of the Attestation Board of the Ministry on the Activities of Specialized Academic Councils dated April 03, 2014" printed (electronic) periodicals "Regional Business Economics and Management » (Regional Business Economics and Management), Vinnitsa University of Finance and Economics is included in the List of Ukrainian Scientific Special Issues.

Регіональна бізнес-економіка та управління

obkladinka-137-2013r..jpg (25.11 Kb) Засновник: Вінницький фінансово-економічний університет
Головний редактор: доктор економічних наук, професор Петро Семенович МАРТИНЮК
Редактор: Ілона Євгеніївна МАКАРІВЧУК

Матеріали журналу включають висвітлення таких питань: стратегічні пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів; стратегічна реструктуризація системи управління економікою регіону; стратегія розвитку соціальної сфери регіону; стратегічна реструктуризація внутрішнього і зовнішнього ринку на регіональному рівні; стратегічна реструктуризація регіональної економіки АПК; стратегічна реструктуризація земельних відносин; стратегічна реструктуризація регіональної ринкової інфраструктури, стратегія економічної політики підприємництва на регіональному рівні.

Реструктуризація – це радикальні зміни стратегії організаційних, структурних й управлінських змін у підприємницькій та економічній діяльності на рівні підприємства, корпоративного формування, галузі і регіону. Реалізація програм реструктуризації суттєво підвищує конкурентоспроможність як підприємств, корпоративних структур регіону, так і продукції, що виробляється. Структурні зміни ефективно впливають як у кризових умовах, так і для примноження капіталу й підвищення якості рівня соціальної сфери. Процес реструктуризації передбачає, у першу чергу, реалізацію програм з привабливості вкладення інвестицій. Практика залучення інвестиційних коштів підтверджує, що інвестори роблять інвестиційні вклади тільки в ефективну та прозору економіку. Втілення проекту реструктуризації економіки регіону, галузі, корпоративних структур і підприємств створює об’єктивні умови для розв’язання проблем конкурентоспроможності, виходу на зовнішні ринки і підвищення рівня життєзабезпечення та загального економічного зростання.

У журналі друкуються і друкуватимуться наукові статті за напрямами: науково-практичне розв’язання регіональних проблем з підприємництва; форм організації менеджменту, обліку, аудиту, виробництва та фінансів; формування бізнес-економіки; управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні. Журнал відкритий для викладення думок різних наукових економічних шкіл, для дискусії тих, хто практично працює в економіці та бізнесі та цікавиться теоретичними проблемами їх розвитку.

АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ повинен містити такі елементи з дотриманням зазначеної послідовності:
* індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
* відомості про автора (прізвище, ініціали, наукове звання і вчений ступінь, посада, місце роботи, адреса, телефон);
* заголовок статті;
* анотацію (мовою оригіналу та англійською), в якій розкривається основний зміст статті; (6-8 рядків)
* ключові слова;
* Відповідно до рішення ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р., структура статті має містити наступні елементи:
1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ознечена стаття;
4) формулювання цілей статті (постановка завдання);
5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

* список використаних джерел та літератури, складений відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці статті;
* реферат (від 200-300 слів), в якому повинні міститися наступні елементи: мета; методи; результати; наукова новизна; практична значущість; ключові слова (6-8 слів) на мові статті та англійською мовою.

До друку приймаються статті: обсягом 8-12 сторінок, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000, ХР як комп’ютерний файл з розширенням dok., rtf. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Tіmes New Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Стаття подається на електронному носії, до якого додається:
1. Паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами);
2. Завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора економічних наук);
3. Відомості про авторів на окремому аркуші (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь).
Або надсилається електронною поштою на e-mail: rektor-vfeu2@ukr.net з відсканованими документами, які перераховані вище (п. 1-3).

Рукописні матеріали або ті, що не відповідають вимогам редакції, до розгляду не приймаються. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Надіслані матеріали не рецензуються і не повертаються.

З повагою, редакційна колегія