Login:   Parol:  

ВИПУСКОВА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇtimrienko.jpg (16.93 Kb) ТИМРІЄНКО ІРИНА ЮРІЇВНА – голова випускової циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
У 1986 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності». Кваліфікація – економіст. Науково-педагогічний стаж 20 років. У 2009 році закінчила аспірантуру Житомирського Державного Технологічного Університету за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
У 2010 році рішенням спеціалізованої Вченої Ради Національної академії статистики, обліку та аудиту присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Має понад 80 наукових та методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті.


swscan00001.jpg (12.91 Kb)РОМАНЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - спеціаліст вищої категорії.
Закінчила Черкаський банківський інститут у 2003 року. Спеціальність “Облік і аудит”.
Сфера наукових інтересів: дослідження в галузі недержавної системи страхування та добровільного медичного страхування.gracukk.jpg (1.34 Kb) ДРАЧУК ВІТАЛІНА ЮРІЇВНА – спеціаліст.
У 2012 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. У 2016 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
З 2014 по 2016 рік працювала викладачем на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ.
Має понад 18 наукових праць, серед яких статті у фахових виданнях та тези доповідей. Сфера наукових інтересів: облік та аудит розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами сільськогосподарських підприємств.


shevchuk.jpg (37.88 Kb)ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – спеціаліст. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності» (1988р.). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Має 14 років науково-педагогічного стажу, є автором 82 наукових та навчально-методичних праць. За багаторічну сумлінну працю і особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України та відзначена знаком «Відмінник освіти України».

lichman.jpg (978.02 Kb)
ЛІЧМАН ГАННА АНАТОЛІЇВНА – спеціаліст.
У 2015 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію спеціаліста з маркетингу. З 2016 р. навчається в аспірантурі Вінницького фінансово-економічного університету за спеціальністю "Облік і оподаткування". Тема дисертаційної роботи: "Інтегрований облік транспортно-експедиторської діяльності". Викладає дисципліни: казначейська справа, бюджетна система.


Основними проблемними питаннями навчально-методичної роботи випускової циклової комісії визначено:

 вдосконалення змісту лекційно-практичної форми навчання як важливого елементу модульної системи;
 дослідження впливу нетрадиційних методів навчання та контролю знань студентів при викладанні економічних дисциплін, їх поєднання з традиційними методами;
 вдосконалення системи навчання щодо впровадження інноваційних та інформаційних технологій.

Пріоритети в роботі

• Переорієнтація навчально-виховного процесу з сфери академічних досягнень на особистість студента;
• Формування позитивної мотивації до навчання;
• Використання у навчальному процесі інноваційних засобів, орієнтація на самопізнання;
• Цільове використання іннноваціонних технологій;
• Діагностично-аналітичний підхід до організації навчально-виховного процесу.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"


 Галузь знань - 07 Управління та адміністрування
Спеціальність - 071 Облік і оподаткування
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст
Термін підготовки - на основі повної загальної середньої освіти – 2 рокина основі базової загальної середньої освіти – 3 роки
Форми навчання - денна, заочна
Документи про освіту - Диплом молодшого спеціаліста державного зразкаАтестат про повну загальну середню освіту

Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є одним із невід'ємних елементів економіки. Фахівці з обліку й оподаткування відіграють життєво важливу роль у наданні достовірної, точної та правдивої інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку на рахунках, але й здійснює ширший спектр діяльності, що включає планування, облік, оцінку, аналіз діяльності та аудит.

Професійні компетенції майбутнього фахівця:

Фахівець повинен знати:
• зміст та призначення національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
• нормативні, методичні та інструктивні матеріали з питань організації, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
• основи трудового, господарського, фінансового та податкового законодавства;
• складові облікової політики підприємства, систему рахунків бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу, методи і технології обробки облікової інформації;
• прогресивні форми й методи бухгалтерського обліку;
• організацію системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю;
• основи адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів;
• економіку та організацію виробництва й праці;
• основи організації фінансової та управлінської діяльності на підприємстві;
• порядок обліку господарських операцій у бюджетних та банківських установах;
• облік зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;
• методику проведення фінансового контролю, аудиту та аналізу господарської діяльності;
• принципи організації та функціонування податкової системи України;
• сучасні інформаційні системи і технології у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, фінансово-кредитних установ.
Фахівець повинен вміти:
• організовувати документообіг в організації, підприємстві;
• самостійно або в групі інших фахівців розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;
• розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;
• обліковувати господарські, фінансові та розрахункові операції;
• забезпечувати раціональне витрачання коштів за їх призначенням;
• дотримуватися касової та розрахункової дисципліни;
• складати, приймати, перевіряти та опрацьовувати бухгалтерські документи;
• формувати облікові регістри, вести синтетичний та аналітичний облік;
• складати фінансову звітність підприємств і організацій, визначати доходи, витрати й фінансові результати господарської діяльності;
• встановлювати взаємозв’язок та вплив окремих господарських операцій на фінансові результати діяльності підприємства, організації;
• вчасно проводити інвентаризацію засобів, визначати та відображати в обліку її результати;
• проводити аналіз фінансово-господарської діяльності, ревізію, аудит;
• використовувати сучасне програмне забезпечення автоматизованого робочого місця бухгалтера.

Сфера професійної діяльності:
Випускники даної спеціальності проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:
• торговельних, комерційних підприємствах, у сфері послуг
• на виробництві
• закладах ресторанного господарства
• бюджетних установах
• фінансово-кредитних установах
• банківських установах
• органах соціального забезпечення
• органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях
• Державній фіскальній службі
• сфері біржової діяльності
• страхових агентствах
• органах Державного казначейства
• органах охорони здоров’я, освіти

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, касира, касира-експерта, завідувача каси, техніка облікової реєстрації, оператора комп’ютерного набору.

Підготовка фахівців з обліково-економічного напряму здійснюється з перших днів існування нашого навчального закладу, а це понад 25 років. За цей період накопичено величезний педагогічний та професійний досвід, сформувалися власні навчальні методики та традиції, які дбайливо передаються молодим поколінням.

На спеціальності «Облік і оподаткування» цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації міста та області, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички

Практичне навчання відбувається на базі комп’ютеризованої навчальної бухгалтерії коледжу, де студенти опановують інформаційні системи обліку з використанням сучасного програмного забезпечення: «1С: Підприємство», ІПС «Ліга-Закон» тощо. Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Вінничини.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.
Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"


Освітня програма - oblik_1 (n/a)
oblik_2 (60.69 Kb)
oblik_3 (52.74 Kb)
Author: dets | Views: 1224