Login:   Parol:  

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Навчальна робота циклової комісії з природничо-математичних дисциплін організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.
Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Успіх опанування студентами будь-яких предметів, в тому числі предметів природничо-математичного циклу, в значній мірі залежить від того, в якій формі проводиться вивчення, які методи при цьому використовуються. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над своїм самовдосконаленням і над проблемою використання та впровадження нових найсучасніших форм та методів організації навчального процесу. ck.jpg (47.95 Kb)Завдання та функції циклової комісії з природничо-математичних дисциплінМетою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста, сформувати емпатію, виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність.
В сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу основним завданням циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості; накопичення нововведень, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам, педагогам найбільш актуальних та прогресивних. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.
На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців.

,

ck1.jpg (59.27 Kb)Основні напрями роботи циклової комісії з природничо-математичних дисциплін


- особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні;
- впровадження у навчальний процес модульно-рейтингової та кредитно-модульної системи навчання спеціалістів;
- впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій;
- вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутніх фахівців;
- вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
- вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- вдосконалення методики проведення позакласних заходів як фактора, що забезпечує високий рівень мислення.
Викладачі циклової комісії з природничо-математичних дисциплін працюють над методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів студентів на принципах гуманізації та індивідуалізації» та науковою темою «Концептуальні основи створення оптимальних психолого-педагогічних умов для особистісно-орієнтованого навчання в економіко-правовому коледжі» провадять активну навчальну та виховну роботу.
ck2.jpg (103. Kb)

Викладацький склад циклової комісії з природничо-математичних дисциплінПоліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами, які плідно та вміло впроваджують в навчально-виховний процес коледжу висококваліфіковані викладачі циклової комісії з природничо-математичних дисциплін.
Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.


litinska.jpg (4.52 Kb) ЛІТИНСЬКА АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА - голова циклової комісії з природничо-математичних дисциплін, спеціаліст І категорії. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2004 році за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Географія і біологія”. У 2009 році закінчила факультет перепідготовки кадрів Вінницького фінансово-економічного університету за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічного факультету, спеціальність 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Має 32 публікації, з них 6 навчально-методичного характеру. Працює в університеті з 2006 року, на посаді заступника директора коледжу з навчально-виховної роботи з 2009 року.
Викладає наступні навчальні дисципліни:
- Трансформаційна економіка і економічна політика держави;
- Екологічний менеджмент;
- Регіональна економіка;
- Розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку;
- Економічна теорія;
- Екологія;
- Безпека життєдіяльності;
- Економічна і соціальна географія світу.

Тема самоосвіти:
Застосування технології формування та розвитку творчої особистості студента.


malkova.jpg (23.26 Kb) МАЛКОВА НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА - спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. Закінчила Курганський державний педагогічний інститут у 1979р. за спеціальністю «Вчитель хімії та біології».
У 1991 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Соціальна психологія».
Має більше десяти науково-методичних публікацій. Серед них: «Тематичне оцінювання у 10 класі», «Позакласна робота з хімії».
Викладає навчальну дисципліну: "Хімія".

Тема самоосвіти:
Активізація пізнавальної діяльності на заняттях з хімії.


kolomiec.jpg (22.01 Kb) КОЛОМІЄЦЬ ІРИНА ІВАНІВНА - спеціаліст. Закінчила у 1999 році Вінницький медичний коледж імені Заболотного за спеціальністю «Медсестра-бакалавр». У 2004 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського у 1999 році за спеціальністю «Викладач біології». З 2008р. працює у Вінницькому фінансово-економічному університеті завідувачем медичного кабінету, з 2009р. – в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету.
Викладає курс «Захист Вітчизни» для дівчат.

Тема самоосвіти:
Формування культури здорового способу життя серед студентської молоді.


2-1n.jpg (128.52 Kb) КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА АНТОЛІЇВНА – спеціаліст. В 2007 р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління. З 2007 р. по 2010 р. навчалася в аспірантурі ВНТУ за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему “Математичне моделювання управління мотиваційним процесом персоналу”. Є автором понад 10 наукових публікацій.

Основні напрямки наукових досліджень: економіко-математичне моделювання, мотивація праці та навчання.


zavodovska-l.jpg (6.87 Kb)ЗАВОДОВСЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА - спеціаліст. У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського і отримала кваліфікацію "Вчитель математики і фізики". На даний час є аспіранткою Житомирського державного технологічного університету і працює над кандидатською дисертацією на тему "Обліково-аналітичне забезпечення операцій з банківськими продуктами в умовах інноваційної екоміки". Стаж педагогічної роботи більше 5 років. Має близько 10 наукових праць та методичних рекомендацій.

Тема самоосвіти: Застосування математичних методів до розв’язання економічних задач.
Викладає навчльну дисципліну: Фізика.


musienko.jpg (6.54 Kb) МУСІЄНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА – спеціаліст. У 2000р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю "Математика та інформатика". У 2009р. здобула другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю “Менеджмент підприємств та організацій”, спеціалізація “Правове забезпечення”, кваліфікація - менеджер- економіст.
Стаж педагогічної роботи – 10 років.
Author: dets | Views: 2289