Login:   Parol:  

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ


moiseenko.jpg (52.31 Kb) МОІСЕЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж – 20 років. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література» (1996 рік). Працює над дисертаційним дослідженням за спеціальністю 10.01.01 «Українська література». Має 37 друкованих праць.
Викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Світова література», «Культурологія», «Історія української культури».
Сфера наукових інтересів: впровадження інтерактивних методів навчання та системного підходу до викладання предметів гуманітарного циклу, формування риторичної культури в комунікативній діяльності студентів.


marchenko_n.jpg (37.11 Kb)
МАРЧЕНКО ЮЛІЯ ГЕННАДІЇВНА – спеціаліст вищої категорії. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Викладач російської мови та літератури і англійської мови». Працює над дисертаційним дослідженням зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Має більше 30 друкованих праць, активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Педагогічний стаж – 15 років.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спілкування». Сфера наукових інтересів: розвиток комунікативної компетентності майбутніх юристів.


karp.jpg (53.03 Kb)КАРПЕНКО ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ – викладач І категорії.
Закінчив Військово-політичну академію (м. Москва) у 1977 р. та ад’юнктуру, полковник у відставці. Кандидат філолсофських наук, доцент. Науково-педагогічний стаж 30 років. Читає основні дисципліни: “Основи філософії”, “Філософія”, “Політологія” “Релігіє-знавство”. Автор більш ніж 30 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософські проблеми політики, війни і миру, гуманізму і релігії. Нагороди: медаль ООН «За збереження миру».
Почесна грамота Вінницької обласної адміністрації та обласної Ради, Подяка Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.


yarovuy.jpg (38.45 Kb) ЯРОВИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ – спеціаліст вищої категорії. В 1977 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. 1986 р. захистив кандидатську дисертацію. Кандидат філософських наук, професор. На даний час працює над завершенням докторської дисертації. Науково-педагогічний стаж – 34 роки. Близько 50 публікацій, в тому числі 3 монографії та наукові статті у фахових виданнях. Читає основні дисципліни: „Соціологія”, „Політологія”, „Логіка”. Коло наукових інтересів: проблеми методології та епістемології; філософські проблеми кібернетики, проблеми штучного інтелекту.
Нагороди: Почесний знак «За розбудову освіти».


Завдання та функції
циклової комісії з гуманітарних дисциплін

Становлення освітнього суспільства приводить до якісних змін у розвитку людського особистісного потенціалу. Сьогодні потрібно перейти від парадигми «освіта – це навчання» до парадигми «освіта – це становлення особистості», маючи на увазі розвиток особистісних якостей студента, його самопізнання, самотворення і формування в особистість. А тому на зміну предметному та розвиваючому навчанню сьогодні прийшла особистісно-орієнтована система навчання, яка ставить перед собою складні завдання.
Сьогодні в українському суспільстві, де гостро стоїть потреба у фахівцях технічних спеціальностей, точних і природознавчих наук, часто звучить звинувачення у перенасиченні програм «непотрібними» гуманітарними дисциплінами, «надлишковій гуманітаризації» навчального процесу.
Ця проблема зникає, якщо розглядати вивчення гуманітарних наук у непрофільних навчальних закладах не як засвоєння суми теоретичних знань, ідей, положень дисциплін гуманітарного циклу, а як засіб розвитку особистості. Зміст навчальних програм таких дисциплін є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу, моделювання, порівняння, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних і перспективних засобів інформаційних технологій, вміння відрізняти сприймати і використовувати корисну інформацію, що і надалі забезпечуватиме інноваційний розвиток суспільства.
Інноваційна модель розвитку вимагає формування особистості, здатної до самостійної й ефективної діяльності. Тому в навчальному процесі слід сприяти вихованню не сліпо слухняної людини, а особистості, котра діяла б свідомо і самостійно, на основі власного аналізу ситуації, отриманих знань. Тому слід утвердити освіту і виховання, які б ґрунтувалися на шані і повазі до особистості, на розвитку природних здібностей кожної людини.
Інноваційна діяльність має обов’язково творчий характер. І лише творчо розвинута людина здатна бути інноваційно ефективною. Звідси необхідність розпізнання і розвитку творчих здібностей кожного студента. Слід максимально наблизити навчання до його сутності, здібностей та особливостей не всупереч природі особистості, а завдяки її пізнанню і розвитку.
Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями.
Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.
На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців.
Циклова комісія аналізує:
• результати методичної роботи членів циклової комісії;
• перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм;
• задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали);
• форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів циклової комісії теоретичного і практичного спрямування;
• рівень підготовки викладачів до атестації.
Циклова комісія прогнозує:
• тенденції зміни ситуації в суспільстві та в освіті для коректування стратегії розвитку методичного забезпечення дисциплін;
• наслідки методичної роботи, запланованої викладачами циклової комісії.
Циклова комісія організовує:
• поточне і перспективне планування методичної роботи комісії;
• навчальну роботу викладачів;
• роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;
• роботу щодо підготовки та проведення відкритих занять;
• аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.
Циклова комісія координує:
• роботу викладачів циклової комісії.
Циклова комісія керує:
• роботою викладачів циклової комісії;
• створенням сприятливого морально-психологічного мікроклімату в цикловій комісії;
Циклова комісія коректує:
• власний план роботи та індивідуальні плани викладачів;
• плани роботи предметних кабінетів.
Циклова комісія розробляє і редагує:
• план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;
• методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних робіт;
• методичні розробки викладачів, підготовлені до друку.
Циклова комісія узагальнює:
• кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісії;
• пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу .
Циклова комісія контролює:
• виконання навчальних планів і робочих програм;
• виконання ухвалених рішень циклової комісії;
• виконання годин педагогічного навантаження;
• стан викладання і якість знань студентів.
Циклова комісія здійснює:
• інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних гуманітарних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;
• науково-методичне забезпечення викладання гуманітарних дисциплін;
• надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам, батькам та випускникам коледжу.

Дисципліни гуманітарного циклу:

Українська мова
Українська література
Світова література
Іноземна мова
Латинська мова
Історія України
Всесвітня історія
Історія української культури
Культурологія
Основи філософії
Релігієзнавство
Політологія
Соціологія
Основи психології та педагогіки
Ораторське мистецтво
Захист Вітчизни
Логіка
Фізичне виховання
Етика й естетика, етика бізнесу
Безпека життєдіяльності
Циклова комісія провадить науково-дослідну роботу по темі: «Концептуальні основи впровадження особистісно-орієнтованої системи навчання в економіко-правовому коледжі».
Викладачі циклової комісії беруть активну участь в науково-практичних та методичних конференціях, готують студентів до участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, проектів.
Циклова комісія активно провадить виховну роботу в пріоритетних напрямках: національно-патріотичного, морального, естетичного, фізичного виховання та утвердження здорового способу життя.

Author: dets | Views: 3626