Login:   Parol:  

ВИПУСКОВА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ПРАВОЗНАВСТВА, КАФЕДРА ПРАВА

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
img_6681.jpg (250.16 Kb)
Боднар Сергій Вікторович - к.ю.н., спеціаліст вищої категорії, завідувач кафедри права. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім.Т.Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права. У 2016 році закінчив аспірантуру в ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Захистив дисертацію на тему «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення».Є автором більше ніж 20 наукових праць та методичних рекомендацій, наукового посібника та монографії.


img_6560.jpg (2.99 Kb)
Бачара Ярослав Романович - спеціаліст вищої катеогорії. В університеті працює з 2000 року. В 1977 році закінчив Вищу Волгоградську слідчу школу міліції, юрист, експерт, криміналіст. Забезпечує повний методичний комплекс навчальних дисциплін, що викладає («Кримінальний процес України», «Криміналістика», «Документознавство і організація роботи з документами», «Архівознавство», «Конституційне право зарубіжних країн»).


gladka_1_1.jpg (42.38 Kb)
Гладка Наталія Михайлівна - к.ю.н., доктор філософії. У 2003 році закінчила з відзнакою Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію в Національному авіаційному університеті та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Є автором та співавтором більше ніж 15 наукових праць та методичних рекомендацій.


img_6594.jpg (379.46 Kb)
Поліщук Жанна Василівна – викладач ІІ категорії. У 2005 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію «Юрист». Має досвід педагогічної роботи – 8 років. Сфера наукових інтересів: земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.


prigockii.jpg (15.53 Kb)
Пригоцький Вячеслав Анатолійович - к.ю.н., доцент. У 2005 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Національному університеті державної податкової служби України Державної фіскальної служби України та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Є автором та співавтором більше ніж 20 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 2 наукових посібників.


kolomiichuk.jpg (16.43 Kb)
Коломійчук Анатолій Петрович – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії. В 1987 році закінчив Київський державний університет ім..Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2005 році Міжнародною атестаційною радою присвоєний науковий ступінь кандидата юридичних наук. Є автором та співавтором більше ніж 15 наукових праць та методичних рекомендацій,співавтором 2 наукових посібників.


kuzmin_dmitro.jpg (13.3 Kb)
Кузьмін Дмитро Леонідович – спеціаліст вищої категорії. У 2007 році закінчив з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Є автором та співавтором більше ніж 40 наукових праць та методичних рекомендацій.


kuzmin_denis.jpg (15.41 Kb) Кузьмін Денис Леонідович – спеціаліст вищої категорії. У 2010 році закінчив з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Є автором та співавтором більше ніж 25 наукових праць та методичних рекомендацій.


litinska.jpg (4.52 Kb)Літинська Альона Миколаївна - спеціаліст вищої категорії. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2004 році за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Географія і біологія”. У 2009 році закінчила факультет перепідготовки кадрів Вінницького фінансово-економічного університету за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічного факультету, спеціальність 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Має 26 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру.


ПОЛОЖЕННЯ
Про циклову комісію юридичних дисциплін
Економіко – правового коледжу
Вінницького фінансово-економічного університету1. В Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету утворена циклова комісія юридичних дисциплін.
2. Циклова комісія являється об’єднанням викладачів певного предмету, або споріднених предметів, які ведуть роботу на денному і заочному відділеннях.
3. Циклова комісія створюється з метою удосконалення навчальної і методичної роботи в складі не менше 5 викладачів – членів комісії.
4. Перелік циклових комісій встановлюється на навчальний рік ректором навчального закладу у відповідності з кошторисом розходів і з врахуванням об’єднання в циклові комісії всіх викладачів навчального закладу, в тому числі працюючих за сумісництвом.
Персональний склад циклової комісії затверджує ректор ВФЕУ.
5. Безпосереднє керівництво роботою циклової комісії здійснює голова комісії, призначений ректором навчального закладу з числа викладачів, об’єднаних в даній комісії.
Загальне керівництво роботою циклових комісій здійснює проректор ВФЕУ з
навчальної роботи.
6. Робота циклової комісії проводиться по семестровому плану, затвердженому проректором з навчальної роботи.
Засідання циклової комісії проводиться не менше одного разу в місяць.
7. Основним змістом роботи циклової комісії є:
а) розробка заходів по покращенню навчально-виховної і методичної роботи, забезпечення органічного зв’язку з життям теоретичного і практичного навчання, удосконалення методів заочного навчання;
б) обговорення питань ідейно-політичного виховання в процесі навчання по предметах даної комісії;
в) вивчення, узагальнення і розпорядження досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
г) розгляд і обговорення планів роботи циклової комісії календарних планів роботи викладачів, окремих планів занять, індивідуальних планів роботи викладачів по підвищенню їх ідейно-теоретичного рівня, ділової кваліфікації і педагогічної майстерності, планів роботи кабінетів, лабораторій, предметних гуртків;
д) здійснення контролю за проведенням викладачами-членами комісії учбових занять, виховних заходів, занять гуртків, рецензування контрольних робіт, екзаменів, заліків;
є) розгляд і обговорення виданих підручників, навчальних посібників; складання методичних вказівок по проведенню навчальних занять, методичних розробок, а також завдань для практичних занять, лабораторних і контрольних робіт, учбової і виробничої практики; розгляд тематики і змісту курсового і дипломного проектування;
ї) підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних білетів для проведення семестрових і перевірених екзаменів і завдань для письмових робіт;
ж) обговорення навчальних програм, внесення рекомендацій для уточнення доповнений програм питаннями нової техніки і досягненнями науки;
з) розробка і здійснення заходів по використанню при проведенні занять кіно, радіо, телебачення, комп’ютерної техніки;
і) аналіз успішності студентів і розробка заходів для покращення якості навчання, обговорення питань організації самостійної роботи студентів, єдиних норм оцінювання знань студентів;
8. Зміст роботи циклової комісії визначається з врахуванням конкретних задач, які стоять навчальним закладом, і специфіки його роботи;
9. Роботу циклової комісії очолює голова комісії, на якого покладається:
а) організація роботи циклової комісії;
б) складання планів роботи;
в) організація систематичної перевірки виконання прийнятих комісію рішень і повідомлення результатів перевірки;
г) вивчення роботи членів комісії, організація взаємо відвідувань занять викладачами;
д) ведення обліку і представлення звітів про роботу комісії проректору з навчальної частини.
10. Кожен член циклової комісії має право вносити по свій ініціативі на розгляд комісії питання, пов’язані з покращенням навчально-виховної роботи, відвідувати лекції та інші заняття викладачів-членів комісії;
11. Члени комісії зобов’язані відвідувати засідання комісій, приймати активну участь в її роботі, виконувати прийняті комісією рішення і доручення голови комісії.
12. Циклова комісія повинна мати таку документацію:
а)плани роботи;
б)протоколи засідань;
в)контрольні екземпляри всієї діючої навчально-методичної документації по предметах комісії;
г)звіти про роботу комісії;
д)методичні розробки та інші.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА за спеціальністю 081 "Право"


Освітня програма - pravo (86 Kb)
Author: dets | Views: 2978