Login:   Parol:  

Викладачі кафедри Обліку та оподаткування

Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого,
необхідний керівник сучасного
і надійний консультант майбутнього
кожного підприємства.
І.Шер, німецький економіст
Кафедра обліку і оподаткування є випусковою, акредитованою за IV рівнем, що готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальністю „Облік і оподаткування” на денній та заочній формах навчання.
Кафедра була створена в серпні 1996 року за наказом ректора БілоконногоП.Г. Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доктор філософії, людина з великим практичним досвідом роботи – Дубінін Олексій Артемович.
З 1 вересня 1998 року завідувачем кафедри призначено Румеліді Євгенію Григорівну - здібного науковця і вченого, авторку понад 80 наукових праць. Під її керівництвом здійснювалося комплектування кафедри необхідними методичними матеріалами, навчальними виданнями тощо.
З середини 1999 р. по 2000 р. кафедрою завідувала к.е.н., доц. Масловська Людмила Цезарівна.
З 2001 р. по 2009 р. кафедру очолювала д.е.н., проф. Боднар Тетяна Петрівна, яка доклала багато зусиль для комплектування кафедри викладачами високої кваліфікації та формування методичного забезпечення дисциплін.
З 2009 р. по 2013 р. завідувачем кафедри був д.е.н., доцент Погрібний Ігор Якович. Під час завідування кафедрою приділялась значна увага науково-дослідній роботі викладачів та студентів. Кафедра створила досконалий науково-методичний комплекс дисциплін, де провідне місце відводиться авторським методичним розробкам.
На даний час кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії економічної кібернетики, Відмінник освіти України, директор приватної аудиторської фірми «Аудит-Бутинець», ліцензований судовий експерт Бутинець Франц Францович.
Завдяки цілеспрямованій діяльності керівництва щодо кадрового забезпечення навчального процесу сформувався висококваліфікований склад науково-педагогічних фахівців.
Сьогодні на кафедрі працюють: д.е.н., доцент Ігор Якович Погрібний, д.е.н., проф. Тетяна Петрівна Боднар, к.е.н., доц. Ірина Юріївна Тимрієнко, викладачі Світлана Вікторівна Романенко, Віталіна Юріївна Драчук.
Організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу здійснює ст. методист Гловацька Валентина Василівна.
Викладацький персонал кафедри наполегливо працює над підвищенням свого фахового рівня. Співробітники кафедри проводять активну роботу в плані підготовки методичного забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами, постійно працюють над створенням власних навчально-методичних праць, які враховують специфіку викладання зазначених дисциплін у вищому навчальному закладі. Здійснюється робота з впровадження інноваційних методик викладання та інформаційних технологій у навчальний процес.butynez.jpg (6.74 Kb)БУТИНЕЦЬ ФРАНЦ ФРАНЦОВИЧ – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії економічної кібернетики. Відмінник освіти України, член Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторської палати України (2000-2007), директор приватної аудиторської фірми «Аудит-Бутинець», сертифікований аудитор та ліцензований судовий експерт.
Закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана). У квітні 1986 року захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми господарського контролю і ревізії в сільському господарстві: питання методології, теорії і практики».
Першим в незалежній Україні опублікував цикл навчальних посібників з бухгалтерських дисциплін для ВНЗ: «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «інформаційні системи в обліку», «Податковий облік в Україні», «Історія бухгалтерського обліку».
Є засновником наукової школи, яка займається розробкою проблем теорії та методології господарського контролю.

.


timrienko.jpg (16.93 Kb)ТИМРІЄНКО ІРИНА ЮРІЇВНА – заст. завідувача кафедри, к.е.н., доцент кафедри «Облік і аудит». У 1986 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності». Кваліфікація – економіст. У 2009 році закінчила аспірантуру Житомирського Державного Технологічного Університету за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
У 2010 році рішенням спеціалізованої Вченої Ради Національної академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Облік і аналіз витрат на якість продукції: організація і методика» Тимрієнко І.Ю. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Має понад 20 наукових та методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, статті.
Досліджує питання: облікові аспекти відображення витрат, пов’язаних з якістю продукції на молокопереробних підприємствах; розрахунок собівартості продукції з урахуванням витрат на якість; організації методик аналізу даних витрат.

.


shevchuk.jpg (37.88 Kb)ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – к.е.н., доцент. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності» (1988р.). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Має 14 років науково-педагогічного стажу, є автором 82 наукових та навчально-методичних праць. За багаторічну сумлінну працю і особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України та відзначена знаком «Відмінник освіти України».

.

swscan00001.jpg (3.53 Kb)РОМАНЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – викладач кафедри. Закінчила Черкаський банківський інститут в 2003 року. Спеціальність “Облік і аудит”.
Викладає дисципліни: «Судово-бухгалтерська експертиза», «Бюджетний менеджмент».
Сфера наукових інтересів: дослідження в галузі недержавної системи страхування та добровільного медичного страхування.

.

gracukk.jpg (1.34 Kb) ДРАЧУК ВІТАЛІНА ЮРІЇВНА – викладач кафедри «Облік і оподаткування».
У 2012 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
У 2016 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
З 2014 по 2016 рік працювала викладачем на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ.
Має понад 18 наукових праць, серед яких статті у фахових виданнях та тези доповідей.
Сфера наукових інтересів: облік та аудит розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами сільськогосподарських підприємств.


img_6545.jpg (308.71 Kb)
МОІСЕЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА – викладач кафедри. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут у 1996 р. Навчається в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.
Науково-педагогічний стаж: 14 років. Викладає наступні дисципліни: “Українська мова професійного спілкування”, “Культурологія”. Сфера наукових інтересів: формування риторичної культури ділової людини, мовленєвий етикет ділового спілкування; краєзнавчі дослідження Подільського регіону.
Author: vebmaster | Views: 0