Login:   Parol:  

Викладачі кафедри Фінансів

Провідною випусковою кафедрою університету є кафедра фінансів, яка готує бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
Історія кафедри починається з 2001 року, коли наказом ректора ВФЕУ Білоконного П.Г. на базі університету була створена кафедра фінансів.


image.jpg (33.12 Kb)Павлюк Клавдія Василівна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів. Досліджує проблеми формування фінансових ресурсів на макро- і мікро- рівнях, вивчає особливості формування доходної частини бюджету та тенденції зростання бюджетних видатків, проблеми пенсійної системи України. Керує кандидатськими дисертаціями, здійснює опонування кандидатських дисертацій, активно займається науковою діяльністю. Має 1 монографію на тему: «Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України» та навчальний посібник з грифом МОН «Пенсійна система України».


img-drabanich.jpg (312.1 Kb)Гевчук Анна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. У 2006 році закінчила ВФЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.
У 2011 році закінчила аспірантуру у Хмельницькому Національному Університеті та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством». Захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства». Є автором та співавтором більше ніж 60 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 4 наукових посібників з грифом МОН. Працює в університеті на кафедрі фінансів з 2013 року.


sahno.jpg (32.1 Kb)Сахно Андрій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. Закінчів у 1997р. Вінницький національний технічний університет та отримав кваліфікацію "Економіст. Менеджер у виробничій сфері (машинобудування)" . З 1997 по 2006 роки працював на економічних посадах торгівельних, виробничих підприємств та фінансових установ м. Вінниці. У 2011р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів – закономірності та протиріччя розвитку економічних процесів.


polishcuk_.jpg (5.15 Kb)Поліщук Наталія Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент.
У 2007 році закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту.
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Основним напрямом наукових досліджень є теоретико-методичні аспекти та практичні засади управління інноваційною діяльністю переробних підприємств АПК. Є автором та співавтором більше ніж 100 наукових та науково-методичних праць, в т. ч. 1 колективна монографія та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.
У вересні 2017 року отримала сертифікат учасника закордонного стажування в Університеті суспільних Наук, м. Лодзь Польща.
Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Ринок фінансових послуг», «Оподаткування суб’єктів підприємництва».


grigoruk.jpeg (120.64 Kb) Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів. З 2012-2015 р.р. була здобувачем кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету. В 2015 р. захистила кандидатську дисертаціюпрацює на тему «Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК» за спеціальністю 08.00.08 -«Гроші, фінанси і кредит». Викладає основну дисципліну «Гроші та кредит».Протягом 2001-2015 років на кафедрі фінансів здійснювали викладацьку роботу: д. е. н., проф. Ткаченко І.С., д. е. н., проф. Прутська О.О., д. е. н., проф. Афонін А.С., д. е. н., проф. Боднар Т.П., к.е.н, доц. Юрчишена Л.В., к.е.н, доц. Крупельницька І.Г., к.е.н, доц. Ткаченко М.І., к.е.н, доц. Арапов М.М., к.е.н, доц. Арапова В.І., к.т.н, доц. Красноштан М.А., к.е.н, доц. Ольшевський Л.Б.

Науково-педагогічний склад кафедри володіє значним досвідом наукової та методичної роботи.
За кафедрою фінансів, відповідно до навчальних планів підготовки фахівців, закріплені наступні дисципліни:[b]аналіз фінансової та комерційної діяльності підприємств, гроші та кредит, економічний аналіз, інвестування, основи банківської справи, податкова система, страхування, теорія економічного аналізу, фінанси, фінанси підприємств, фінансова статистика, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансовий ринок, ціноутворення, статистика, банківські операції, бюджетний облік, бюджетна система, валютні операції, міжнародні фінанси, ринок цінних паперів, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, страхові послуги, організація міжнародного кредиту, соціальне страхування, місцеві фінанси, бюджетний менеджмент, моделювання фінансово-економічних процесів, діяльність комерційних банків, ринок фінансових послуг, управління фінансовою санацією підприємства, податковий менеджмент, бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційний аналіз, основи банківської справи, мікроекономіка, макроекономіка, політична економія, основи економічних теорій, історія економіки та економічної думки, історія економічних вчень, економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини,сучасні економічні теорії, національна економіка, регіональна економіка, розміщення продуктивних сил та регіоналістика, трансформаційна економіка і економічна політика держави, методика викладання економіки, розробка і обґрунтування бізнес-плану, економічна історія, економічна політика.

Викладачі кафедри надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін.
Author: vebmaster | Views: 0