Login:   Parol:  

Методичне забезпечення кафедри

Методичне забезпечення навчального процесу
На кафедрі розроблено комплекс навчально-методичної документації, який відображає організацію, зміст і структуру навчального процесу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та включає підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д. Методичне забезпечення дисциплін кафедри є розробками викладачами. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу. Методичне забезпечення навчального процесу має конкретизований характер, розроблене стосовно специфіки кафедри, а також із врахуванням майбутнього працевлаштування випускників та пропозицій підприємств.
Кафедрою фінансів щороку підвищується рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження активних методів і форм навчання. При викладанні дисциплін викладачі кафедри застосовують новітні освітні технології, існує практика використання системи модульного контролю знань, ведення ділових ігор, використання інтерактивних інформаційних технологій, онлайнової підтримки вивчення дисциплін тощо.
Нові технології, змінюючи форми комунікації між викладачами та студентами, спрямовані на тренування інтуїції, набуття навиків дискусії, застосування системного підходу до вирішення фінансових проблем, що дозволяє підвищити конкурентноздатність майбутніх фахівців. Впровадження елементів мережевого навчання при підготовці студентів, магістрантів, аспірантів відкриває якісно нові перспективи, можливості для викладання, які роблять процес отримання знань і навиків максимально ефективним.При кафедрі сформована наукова школа під керівництвом д.е.н. Павлюк К.В. за напрямом «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та фінансах». Учасники наукової школи: д.т.н. Кабаненко В.Ф., д.е.н., проф.. Боднар Т.П., к.е.н, доц. Крупельницька І.Г., к.е.н, доц. Ткаченко М.І., к.е.н., доц. Бурчак З.Г.
Науково-дослідна робота кафедри ведеться за темами державної реєстрації “Проблеми формування ефективного функціонування фінансової політики на регіональному рівні” (реєстраційний номер 0108UD11059) та „Формування логістичного мезоекономічного простору за умов становлення ринкових відносин в Україні” (реєстраційний номер 0108U011057). В рамках даних тем викладачі кафедри разом зі своїми студентами займаються вирішенням поставлених наукових проблем. За результатами дослідження під науковим керівництвом викладачів кафедри за участю студентів кафедри опубліковано достатню кількість наукових праць. Зокрема, на кафедрі систематично видається збірник наукових праць студентів та викладачів.

zbirnuk.jpg (43.35 Kb)
Професорсько-викладацький склад кафедри плідно займається науково-дослідною роботою, результати якої оприлюднює на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Щороку кафедрою проводяться наукові конференції, круглі столи, семінари та олімпіади. Важлива роль у науково-дослідній роботі кафедри належить науковій роботі студентів, до якої долучено 70% студентів. Щорічно кафедрою проводяться студентські наукові конференції, діє студентський науковий гурток, ведеться підготовка наукових статей та тез.

Кафедра фінансів налагоджує міжнародні зв’язки з Празьким економічним університетом, зокрема, студенти ВФЕУ мають можливість прослухати лекції їхніх викладачів. Працівники кафедри працюють у дружній атмосфері, яка сприяє плідній професійній науково-педагогічній діяльності.

Кафедра «Фінанси» Вінницького фінансово-економічного університету продовжує роботу по вдосконаленню процесу навчання, відповідності навчальних програм, здійснює ефективне керівництво науковою роботою студентів, забезпечує навчальний процес високоякісною методичною літературою та новітніми технологіями, впроваджує у навчальний процес різноманітні форми і методи, які дозволяють випускникам здобути ґрунтовні знання з базових дисциплін.
Author: vebmaster | Views: 0